ប្រភេទនៃអូរីហ្គាមិ (Origami)


 1. Traditional origami
 2. Simple origami models – 2 and 3 dimensional
 3. Complex origami models – 2 and 3 dimensional
 4. Technical origami
 5. Origami creativity
 6. Abstract origami
 7. Digital origami
 8. Fun origami
 9. Action origami models. ie. jumping frog – paper airplanes
 10. Origami models that make a sound
 11. Origami games
 12. Origami puzzles
 13. Origami stories
 14. Origami that uses square sheets of paper
 15. Origami that uses rectangular sheets of paper – $ Origami
 16. Using a round sheet of paper.
 17. Origami using specially shaped paper
 18. Tear-I-Gami — The tearing of “perforated sheets” of paper from each page of an origami book
 19. Single sheet origami
 20. Modular origami – where multiples of identical modules are pieced together
 21. Origami quilt
 22. Golden venture origami
 23. Composite origami where a model is made from two or more different pieces each folded in different ways
 24. Multimodular origami
 25. Commercial origami
 26. Non – comercial origami
 27. Origami for Friendship: Show others how to make origami at get togethers and parties to jump start conversations and to build relationships.
 28. Origami for Education
 29. Origami for science ( space ) and mathematics – ie. engineering, industrial design, computational (consumer goods)
 30. Origami for Everyday Use – boxes, shelves, vases, cards
 31. Origami for Health:Many therapists use paperfolding in their fields of medicine.Physical therapist use origami as a fun way to exercise hand muscles that they are trying to rehabilitate. ie. arthritis
 32. Origami for Politics: the use of origami (in particular, the peace crane) to send a political message.
 33. Fashion origami
 34. fabric orgami – stiffened and not stiffened
 35. Towel origami
 36. Napkin folding. i.e. individual napkins
 37. Pleated napkin folding of the Renaissance which was used for elaborate table-centre decorations
 38. Handkerchief folding
 39. lace doileys
 40. Food Origami. ie.This ranges from folding eastern European Blintzes and Blineys (which gave the name to the “blintz” fold) to folding pancakes, cold meats and icing sugar
 41. Plastic origami
 42. Metal origami
 43. straws (the plastic varity or paper)
 44. wheat straw
 45. palm weaving
 46. Strip or ribbon folding
 47. Swedish Stars
 48. Paper Weaving
 49. money folding… various currencies of the world.
 50. Business card origami
 51. Sticky Note origami
 52. Japanese religious folding
 53. Japanese formal wrappers
 54. Tsutsumi
 55. Japanese Noshi
 56. Japanese gomashio wrappers
 57. Sembazuru Origami
 58. Jewelry origami
 59. Anesama ningyo ( ” big sister doll ” ) – Japanese folk dolls that re made from simple materials, often paper, and unique to particular areas of the country
 60. Origami Sculpture – Eric Joisel
 61. Origami tessellation
 62. Crease pattern origami
 63. wet folding: folding paper while it is wet.
 64. Grafting, Tiling, Circle Packing and Tree Theory – Analysed and by Robert Lang
 65. Box-pleating – Kosho Uchiyama
 66. Blintzed bases – introduced as early as the 1950’s and early 1960’s
 67. Paper crumpling – Vincent Floderer
 68. Pleated surface textures – Eric Joisel, Jean-Claude Correia
 69. Origami paper involving curves
 70. The folding of curved creases
 71. The folding of curved surfaces
 72. Multi-piece tessellations – ie. Mick Guy, M.C. Escher
 73. ‘Multipiece origami”, in which differently folded pieces are built together to form (say) a building or a scene. Yoshihide and Momotani are well-known exponents of this style of paper folding.
 74. Multiunit boxes. ie. Tomoko Fuse
 75. Linked Tetrahedra. ie. Tom Hull
 76. Kirigami
 77. Origamic Architecture ( also called paper architecture
 78. Tea-bag folding
 79. Shibori: originally, shibori refered to the shaped resist dyeing of fabric. For example, fabric is tightly bound with strings and selectively dipped in dye. See video here. The term is sometimes used to refer to the selective dyeing of polygon-folded paper as shown here
 80. Kokigami
 81. Pornogami
 82. Yoshihide
 83. Sumiko Momotani
 84. Origami profiles – John Smith
 85. Speed folding origami
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in ចំនេះដឹង and tagged , , . Bookmark the permalink.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s