សម្ព័ន្ធភាពនៅចំកណ្តាល តើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច?


មួយអាទិត្យនេះហាក់មានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់ ដូចមិនសូវល្អទេ។
អ្វីដែលពិបាកចិត្ត និងមិនសប្បាយ ខ្ញុំនឹងបំភ្លេចចោលជាបណ្ដើរ ហើយនឹងគិតរឿងសប្បាយវិញ។
សូមទោស ខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តខ្វល់រឿងគេប៉ុន្មានទេ ខ្ញុំខ្វល់ពីអ្វីដែលទាក់ទង់ទៅនឹងញ៉ុមប៉ុណ្ណោះ។

Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in អំពីកំណត់ហេតុខ្ញុំ [Diary] and tagged . Bookmark the permalink.