១២៣៤៥!


១.គិញសំងាត់យកការណ៍
២.ឧក្រិដ្ឋជនលាក់មុខ
៣.ស្នេហាកុមាររីករាយ
៤.អនាគតមនុស្សលោក
៥.កំណើតអសុរកាយ

មតិរបស់អ្នកត្រូវតែជាEmail ដែលមានសុពលភាព រឺក៏មតិរបស់អ្នកនឹងមិនលេចចេញ

Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in គំនិតឡប់ and tagged . Bookmark the permalink.